สรุป OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

สาระการเรียนรู้ วิชาการยอดเยี่ยม บริหารจัดการยอดเยี่ยม นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม รวม
ม.ต้น ม.ปลาย ม.ต้น ม.ปลาย ม.ต้น ม.ปลาย
ภาษาไทย 3 1 1 2 3 1 11
คณิตศาสตร์ 1 0 4 1 2 2 10
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 2 4 4 0 4 14
สังคมศึกษา 1 1 3 2 1 7 15
ศิลปะ 1 3 2 1 1 1 9
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0 1 2 1 4
ภาษาต่างประเทศ 1 1 0 4 2 2 10
การงานอาชีพ 1 0 3 1 1 0 6
บูรณาการ 1 2 1 2 1 1 8
กิจกรรมแนะแนว 1 1 1 1 0 1 5
กิจกรรมนักเรียน 0 2 1 4 3 2 12
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1 2 1 2 1 0 7
รวม 11 15 21 25 17 22 111