สรุป OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

สาระการเรียนรู้ วิชาการยอดเยี่ยม บริหารจัดการยอดเยี่ยม นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม รวม
ม.ต้น ม.ปลาย ม.ต้น ม.ปลาย ม.ต้น ม.ปลาย
ภาษาไทย 3 1 1 2 3 1 11
คณิตศาสตร์ 1 0 5 1 2 2 11
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 2 4 4 1 5 17
สังคมศึกษา 1 1 5 2 1 7 17
ศิลปะ 1 3 2 1 1 2 10
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0 2 4 1 7
ภาษาต่างประเทศ 1 2 1 5 2 3 14
การงานอาชีพ 1 0 3 1 1 0 6
บูรณาการ 1 2 1 2 1 1 8
กิจกรรมแนะแนว 0 1 2 1 0 1 5
กิจกรรมนักเรียน 1 1 2 4 3 3 14
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 2 2 1 2 1 0 8
รวม 13 15 27 27 20 26 128