OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นางสาววิภาพร แสวงสุข โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ภาษาไทย วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย