สรุป ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

สาระการเรียนรู้ จำนวน
ภาษาไทย 274
คณิตศาสตร์ 399
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 627
สังคมศึกษา 311
ศิลปะ 146
สุขศึกษาและพลศึกษา 150
ภาษาต่างประเทศ 350
การงานอาชีพ 216
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 111
รวม 2584