สรุป ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

สาระการเรียนรู้ จำนวน
ภาษาไทย 301
คณิตศาสตร์ 395
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 707
สังคมศึกษา 331
ศิลปะ 160
สุขศึกษาและพลศึกษา 168
ภาษาต่างประเทศ 384
การงานอาชีพ 215
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 119
รวม 2780