สรุป Best Practice (วิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ)

สาระการเรียนรู้ ด้านวิชาการ ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รวม
ภาษาไทย 5 1 15 21
คณิตศาสตร์ 3 0 13 16
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 0 16 22
สังคมศึกษา 3 0 9 12
ศิลปะ 6 0 10 16
สุขศึกษาและพลศึกษา 8 1 7 16
ภาษาต่างประเทศ 5 1 20 26
การงานอาชีพ 7 0 1 8
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 0 2 3
รวม 44 3 93 140