Best Practice สังคมศึกษา

ชื่อ โรงเรียน หัวข้อ
นายสุนทร วงษ์ฉลาด โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สื่อเพื่อการเรียนการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวรังสินี สีพิมพ์ขัด โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม สื่อเพื่อการเรียนการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวณัฐพร พุทธขิณ โรงเรียนตานีวิทยา สื่อเพื่อการเรียนการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวเยาวลักษณ์ ซื่อสัตย์ โรงเรียนเทพอุดมวิทยา นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวอัจฉรา เพ็งกาล โรงเรียนตานีวิทยา สื่อเพื่อการเรียนการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวชนกานต์ ดวนใหญ่ โรงเรียนบัวเชดวิทยา นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาววรัญญา ทำคำทอง โรงเรียนบัวเชดวิทยา นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายกำพล คำทา โรงเรียนบัวเชดวิทยา นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวชิตนาฎ เคนจัตุรัส โรงเรียนเมืองบัววิทยา วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางกัลยาณี ไพรสินธุ์ โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางนุชนาถ นาคแสง โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวพรทิพย์ ทองธรรมมา โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายเด่นชัย ชายทวีป โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายปราโมทย์ คะหาญ โรงเรียนแนงมุดวิทยา วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางจุฑามาศ ทองดา โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวสาวิตรี ประโยครัมย์ โรงเรียนตาเบาวิทยา สื่อเพื่อการเรียนการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางยุพิน บรรเทพ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวอธิติญา ประดาสุข โรงเรียนรัตนบุรี นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)