สรุป Best Practice (วิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ)

สาระการเรียนรู้ ด้านวิชาการ ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รวม
ภาษาไทย 27 1 32 60
คณิตศาสตร์ 70 12 87 169
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 101 17 135 253
สังคมศึกษา 20 4 18 42
ศิลปะ 6 0 13 19
สุขศึกษาและพลศึกษา 11 1 14 26
ภาษาต่างประเทศ 40 5 27 72
การงานอาชีพ 13 4 7 24
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 11 3 3 17
รวม 299 47 336 682