สรุป Best Practice (วิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ)

สาระการเรียนรู้ ด้านวิชาการ ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รวม
ภาษาไทย 29 1 40 70
คณิตศาสตร์ 79 12 89 180
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 109 17 137 263
สังคมศึกษา 28 4 26 58
ศิลปะ 6 1 18 25
สุขศึกษาและพลศึกษา 18 2 11 31
ภาษาต่างประเทศ 42 8 42 92
การงานอาชีพ 17 4 9 30
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 13 3 3 19
รวม 341 52 375 768