Best Practice ภาษาไทย

ชื่อ โรงเรียน หัวข้อ
นางจารุณี พวงอินทร์ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)