Best Practice คณิตศาสตร์

ชื่อ โรงเรียน หัวข้อ
นางอุษา มาลีหวล โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นายบุญร่วม กลิ่นหอม โรงเรียนสุรวิทยาคาร การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นายศรีรม ฉิมลี โรงเรียนรัตนบุรี การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางนฤมล กองกาญจน์ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางสาววิภาวรรณ อินทร์งาม โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นายยุทธ เบ้าทอง โรงเรียนรัตนบุรี การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางสาวจิราภรณ์ ดุมนิล โรงเรียนสุรวิทยาคาร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางวรรณี พลสงคราม โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางสาวธนาวดี มณีศรี โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางอรธิดา สว่าง โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางรชาดา ห่อทรัพย์ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางน้ำข้าว เสนคราม โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางไพลิน จุไร โรงเรียนกาบเชิงวิทยา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางวรรธนีย์ ทองนรินทร์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร การวัดผลประเมินผลทางคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางวิภาภรณ์ วิเศษวงษา โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางสาวดรัลรัตน์ ดีมั่น โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางสาวมลุลี เป็นสุข โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางปัญจาภรณ์ กันตยาสกุล โรงเรียนสุรวิทยาคาร การวัดผลประเมินผลทางคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นายอนุชาติ นาเมืองรักษ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางสำรวย กองกาญจน์ โรงเรียนแตลศิริวิทยา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางกัลยรัตน์ สุบินยัง โรงเรียนสุรวิทยาคาร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางกวีวรรณ์ อรัญเวศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นายจรัส พิเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
ว่าที่ร้อยตรีชัยศรี ก้านอินทร์ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางสุกัญญา ทองแย้ม โรงเรียนแตลศิริวิทยา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางสาวนันทพัทธ์ รัตนาวิวัฒน์ โรงเรียนสิรินธร การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางสาวปนัดดา สุกใส โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นายวรวิทย์ ภูแก้ว โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางโฉมยง พรมโส โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางสาวกิ่งแก้ว สมหวัง โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางครองศรี นามพูน โรงเรียนสุรวิทยาคาร การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางนงลักษณ์ ธรรมดา โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางสาวนิลาวัลย์ เพิ่มผล โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ การวัดผลประเมินผลทางคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นายชัยรัตน์ แสนสุด โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ การวัดผลประเมินผลทางคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางสาวณภาภัช พอกทรัพย์ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ การวัดผลประเมินผลทางคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นายสุวิชิต สมยิ่ง โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางยุพาสินี สุทธิยานุช โรงเรียนสิรินธร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางแคทรียาพร มีแสวง โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางจินตนา ทรงพระ โรงเรียนสนมวิทยาคาร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางสุนิษา เหลือถนอม โรงเรียนสวายวิทยาคาร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางสาวพุทธรักษา นามสวัสดิ์ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางสาวจรรยารัตน์ ลวดเงิน โรงเรียนสินรินทร์วิทยา การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางชุติมา ใจมั่น โรงเรียนสวายวิทยาคาร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นายเกริกวิทย์ จันทเขต โรงเรียนสุรวิทยาคาร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางจุฑามาศ ศรีแก้วกุล โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 ในพระอุปถัมภ์ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางโชติกา ยั่งยืน โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางอัญรินทร์ นามสวัสดิ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร การวัดผลประเมินผลทางคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นายเอกลักษณ์ ทองแย้ม โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นายสายบุตร พันธ์เสน โรงเรียนประสาทวิทยาคาร การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางสาวจริยา รังสูงเนิน โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางอารีรัตน์ วงษ์กัญญา โรงเรียนสนมวิทยาคาร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางสาวสุกัญญา ดาศรี โรงเรียนรัตนบุรี การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางสมพิศ อิ่มบุตร โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางกนกพร สาคเรศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางขวัญฤดี บุญศรี โรงเรียนประสาทวิทยาคาร การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางบงกช บุญโต โรงเรียนสิรินธร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางดั่งฤทัย สมเพ็ชร โรงเรียนสุรวิทยาคาร การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางสาวสุนิษา สัตบุตร โรงเรียนท่าสว่างวิทยา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางอุมาพร สุดาปัน โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางสาวกาญจนา เจริญยิ่ง โรงเรียนสิรินธร การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางสมบัติ ทวีฉลาด โรงเรียนสวายวิทยาคาร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางสาววรลักษณ์ แสงอ่อน โรงเรียนรัตนบุรี การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางสาวพิชญ์ชามญช์ นามโคตร โรงเรียนประสาทวิทยาคาร การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางเอื้อมพร เที่ยงธรรม โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางนิตยา ต้องถือดี โรงเรียนกาบเชิงวิทยา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นายสวัสดิพงษ์ คงดี โรงเรียนสุรพินท์พิทยา การวัดผลประเมินผลทางคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางสาววรรณภา สืบสังข์ โรงเรียนวังข่าพัฒนา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นายปิยะเทพ ใจดี โรงเรียนสุรพินท์พิทยา การวัดผลประเมินผลทางคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางน้ำผึ้ง สิงห์เสน โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางสาวจิดาภา ลิ้มศิริโพธิ์ทอง โรงเรียนแร่วิทยา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)