Best Practice กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ชื่อ โรงเรียน หัวข้อ
นางสาวศินัดดา ศิลาลาย โรงเรียนสวายวิทยาคาร การจัดกิจกรรมนักเรียน (ด้านวิชาการ)
นางณิชชา กลมกลาง โรงเรียนสุรวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวรัติยา ชัยธนสกุล โรงเรียนสุรวิทยาคาร การจัดทำโครงงาน (ด้านวิชาการ)
นางชัญญานุช เนริกูล โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา การจัดกิจกรรมค่าย (ด้านวิชาการ)
นางสาวโชติกา ศรไชย โรงเรียนประสาทวิทยาคาร การจัดกิจกรรมนักเรียน (ด้านวิชาการ)
นายชัชวาลย์ กองสุข โรงเรียนดอนแรดวิทยา ออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวศิริปิน หมายลึกดี โรงเรียนประสาทวิทยาคาร การจัดกิจกรรมนักเรียน (ด้านวิชาการ)
นางสาวภัทรา ลือนาม โรงเรียนสิรินธร การจัดกิจกรรมนักเรียน (ด้านวิชาการ)
นางพิมพ์​ฤดี​ ประเสริฐ​สังข์​ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางนฤมล ทิมแท้ โรงเรียนสุรินทร์ภักดี การจัดกิจกรรมนักเรียน (ด้านวิชาการ)
นางสาวอรอินทร์ ฝอยทอง โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)