Best Practice คณิตศาสตร์

ชื่อ โรงเรียน หัวข้อ
นางสุพิชา เสริมศิริ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นายวุฒินันต์ ขวัญนู โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นายธีระพล เสาะแสวง โรงเรียนสิรินธร การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นางสาวมาริษา เหล่าชัย โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นางสาวหนึ่งฤทัย ชูแก้ว โรงเรียนสุรวิทยาคาร การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นายขวัญชัย แก้วเขียว โรงเรียนสุรวิทยาคาร การจัดแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นางไตรสรณ์ สาลี โรงเรียนสุรวิทยาคาร การจัดแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นางพัสณีย์ บุญยง โรงเรียนสุรวิทยาคาร การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นางจริน พรมสี โรงเรียนสุรวิทยาคาร การจัดแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นางรติมา จิตรแม้น โรงเรียนสุรวิทยาคาร การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นางสาวมานิตา กิ่งเกตุ โรงเรียนสิรินธร การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นางสาวชนิดาภา จันนอ โรงเรียนสิรินธร การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)