Best Practice ภาษาต่างประเทศ

ชื่อ โรงเรียน หัวข้อ
นางสาววรางคณา งามศิริ โรงเรียนตานีวิทยา การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางทัศวรรณ เดวิส โรงเรียนโชคเพชรพิทยา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning (ด้านวิชาการ)
นางบังอร ช่อลำดวน โรงเรียนบัวเชดวิทยา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning (ด้านวิชาการ)
นางวัลย์ลิกา สุรินทราบูรณ์ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning (ด้านวิชาการ)
นางสาวสัณห์ฤทัย โลนุช โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning (ด้านวิชาการ)
นางดวงตา เคราลีย์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวจันทร์จิรา แก้วใหญ่ โรงเรียนตานีวิทยา การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางพิลาวัลย์ ปาเส โรงเรียนสุรวิทยาคาร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning (ด้านวิชาการ)
นางสาวพิมพิกา พรชัย โรงเรียนเมืองลีงวิทยา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning (ด้านวิชาการ)
นางจินตนา จิตร์รัก โรงเรียนบัวเชดวิทยา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning (ด้านวิชาการ)
นางกรรญา สีดาพาลี โรงเรียนธาตุศรีนคร การจัดกิจกรรมนักเรียน (ด้านวิชาการ)
นางสาวอารียา บุญยงค์ โรงเรียนสังขะ การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวนางสาววรรณวิศา วงศ์ศักดิ์ โรงเรียนบัวเชดวิทยา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning (ด้านวิชาการ)
นางสาวสุนันทา นาเจริญ โรงเรียนรัตนบุรี การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning (ด้านวิชาการ)
นางสาวอุไรวรรณ ผันลา โรงเรียนรัตนบุรี การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวภูวษา ไตรเรืองกุล โรงเรียนบัวเชดวิทยา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning (ด้านวิชาการ)
นางสาววรัญญา วิยาสิงห์ โรงเรียนบัวเชดวิทยา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning (ด้านวิชาการ)
นางสาวศุภนิดา เวือมประโคน โรงเรียนสุรวิทยาคาร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning (ด้านวิชาการ)
นางสาวเสาวรส เสพสุข โรงเรียนสุรวิทยาคาร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning (ด้านวิชาการ)
นางสาววรัธยา ทาหาญ โรงเรียนบัวเชดวิทยา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning (ด้านวิชาการ)
นางสาวจินตนา ชัยนิตย์ โรงเรียนบัวเชดวิทยา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning (ด้านวิชาการ)
นางจิตรา สุขคุ้ม โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning (ด้านวิชาการ)
นางสาวกัญญ์จิรา ทองอ้ม โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning (ด้านวิชาการ)
นายเจตริน ศรีสรรงาม โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นายสกลพัฒน์ สีสด โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning (ด้านวิชาการ)
นางสาวพัณณิตา ไพรสินธุ์ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร การจัดกิจกรรมนักเรียน (ด้านวิชาการ)
นางสาวรุ่งทิวา กิมาวะหา โรงเรียนสุรวิทยาคาร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning (ด้านวิชาการ)
นางสาวสุพาภรณ์ ศาลา โรงเรียนโนนเทพ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning (ด้านวิชาการ)
นางสาวปวีณ์ริศา แท่งทอง โรงเรียนตานีวิทยา การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวภรณ์กนก เติมใจ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning (ด้านวิชาการ)
นางสาวคนาพร โสฬส โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning (ด้านวิชาการ)
นายนภดล หมายถูก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning (ด้านวิชาการ)
นางสวรรยา ยังมูล โรงเรียนช้างบุญวิทยา การจัดทำโครงงานภาษาต่างประเทศ (ด้านวิชาการ)
นางนุชสิรินทร์ ภูผาลาด โรงเรียนดอนแรดวิทยา การจัดกิจกรรมนักเรียน (ด้านวิชาการ)
นางสาวสุวรีย์ เพิ่มศิริ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวสลิลเกตน์ จันทร์ดี โรงเรียนประสาทวิทยาคาร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning (ด้านวิชาการ)
นางสาวกนกพร กมลบูรณ์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวสุพรรณี มณีศรี โรงเรียนหนองสนิทวิทยา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning (ด้านวิชาการ)
นายอนันต์ ปิยพงศ์ธนัชต์ โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning (ด้านวิชาการ)
นางโชติพัชร พิณเจริญพันธุ์ โรงเรียนรัตนบุรี การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning (ด้านวิชาการ)