Best Practice ภาษาไทย

ชื่อ โรงเรียน หัวข้อ
นางนรินทร์ทิพย์ เติมกล้า โรงเรียนรัตนบุรี สื่อเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายวิสิทธิ์ มากะเต โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา สื่อเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายไกรศักดิ์ สุรพงษ์พิวันะ โรงเรียนบัวเชดวิทยา นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวศุทธินี สุดเอี่ยม โรงเรียนตานีวิทยา นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางอรอุมา ไชยศรีษะ โรงเรียนตานีวิทยา นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวญาณิศา สมบัติวงค์ โรงเรียนสังขะ นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวยุพยง อธิรักษ์ศีล โรงเรียนสุรวิทยาคาร นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายคิดลึก สังข์สาลี โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางมยุรา ถาพรผาด โรงเรียนรัตนบุรี นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางฉัตรตะวัน เตียงทอง โรงเรียนสิรินธร สื่อเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางเสาวนีย์ หยิบล้ำ โรงเรียนแตลศิริวิทยา นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวอรไท ทิมทอง โรงเรียนสุรินทร์ภักดี สื่อเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางทิพย์การุนย์ วรรณโย โรงเรียนโคกยางวิทยา นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวอำไพศรี สืบเทพ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายวันชัย พิงภูงา โรงเรียนนาดีวิทยา นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวสุจิตรา กะการดี โรงเรียนรัตนบุรี นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวฤชุกร ตรุณจันทร์ โรงเรียนนาดีวิทยา นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายไพโรจน์ ก้านอินทร์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวกฤษณา ไพดี โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 ในพระอุปถัมภ์ สื่อเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวนิชาภัทร ฉลาดเลิศ โรงเรียนนาดีวิทยา สื่อเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวสรัญญา นวสิมัยนาม โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวจิราพร เกษามา โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวอนงค์ แซ่โง้ว โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางทัศนีพร โคหาจักร โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางจันทรา ชื่อดำรงรักษ์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาววิจิตรา ใจดี โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวปัญจรัตน์ เรืองไชยวุฒิ โรงเรียนเมืองลีงวิทยา สื่อเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวอรทัย คำไทย โรงเรียนสิรินธร สื่อเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางมลทิรา เอมกลาง โรงเรียนประสาทวิทยาคาร นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางจุฑามาศ โพธิ์ทอง โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวทิชากร สมร โรงเรียนรัตนบุรี สื่อเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวนันทนา บุญวงศ์ โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)