Best Practice สังคมศึกษา

ชื่อ โรงเรียน หัวข้อ
นางพิรุณนี สายยศ โรงเรียนรัตนบุรี การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นางสุจิตรา เจิมสม โรงเรียนประสาทวิทยาคาร การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นางเสาวภา พูลเพิ่ม โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นายดิสทัต ทองดา โรงเรียนกาบเชิงวิทยา การจัดแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)