Best Practice การงานอาชีพ

ชื่อ โรงเรียน หัวข้อ
นางธนาตา พะนงรัมย์ โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา การจัดแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นางพรพิมล แพงจันทร์ โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นายประยูร ยวงแก้ว โรงเรียนสุรพินท์พิทยา การจัดแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นายเหลียน ผุยโพนทัน โรงเรียนกาบเชิงวิทยา การจัดแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)