Best Practice สุขศึกษาและพลศึกษา

ชื่อ โรงเรียน หัวข้อ
นางพวงเพ็ญ ฉิมมาลี โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายถนัด มงคลสาร โรงเรียนกระเทียมวิทยา นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวสำลี ธนูแก้ว โรงเรียนธาตุศรีนคร วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายโกวิทย์ บังคม โรงเรียนเทพอุดมวิทยา นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายสุชีพ สันทาลุนัย โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วิดีโอ/คลิป ประกอบการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายจีรศักดิ์ วงษ์ศรี โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายธนาศักดิ์ สำรวมจิต โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายสิทธิชัย นิมิตรัตน์ โรงเรียนแตลศิริวิทยา สื่อเพื่อการเรียนการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายสาธิต ตินานพ โรงเรียนนาดีวิทยา นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางลมัย สวัสดี โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายกฤตภาส มาลาคำ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายปรีชา พรมแก้ว โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายมนตรี สุดาปัน โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางณัฐธยาน์ นอกุล โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สื่อเพื่อการเรียนการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)