Best Practice การงานอาชีพ

ชื่อ โรงเรียน หัวข้อ
นางสาววโรทัย ภูอาษา โรงเรียนศรีสุขวิทยา นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายวรวุฒิ เลื่อนทอง โรงเรียนเทพอุดมวิทยา นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายครรชิต คงสำราญ โรงเรียนสุรวิทยาคาร นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายสุรศักดิ์ แจ่มใสย์ โรงเรียนตานีวิทยา นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวธนภัทร เปรียบนาน โรงเรียนนาดีวิทยา นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางจุฬาลัย เวชสถล โรงเรียนลานทรายพิทยาคม สื่อเพื่อการเรียนการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายฉลอง พาโพพันธุ์ โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา สื่อเพื่อการเรียนการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)