Best Practice สังคมศึกษา

ชื่อ โรงเรียน หัวข้อ
นางบังอร สหัสชาติ โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นายกฤษฎา นิสัยกล้า โรงเรียนตานีวิทยา การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นายสุรชัย กุลรัตน์ โรงเรียนพนาสนวิทยา การจัดทำโครงงาน (ด้านวิชาการ)
นางวนรัตน์ รุ่งพิสิฐไชย โรงเรียนพระแก้ววิทยา การจัดกิจกรรมค่าย (ด้านวิชาการ)
นางสาวสุพิชญานันทย์ นิสัยกล้า โรงเรียนพนมดงรักวิทยา การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวสิร์ภารัสมิ์ สืบสังข์ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวสุจิตรา มาลีแก้ว โรงเรียนสิรินธร การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางรุ่งทิพย์ สายแสงจันทร์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางนพาพร ฮึกเหิม โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา การจัดทำโครงงาน (ด้านวิชาการ)
นางสาวสุริวรรณ สุริยงคต โรงเรียนสิรินธร การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวอรุณรัตน์ ดวงตา โรงเรียนสุรวิทยาคาร การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวจิราพร สู้สงคราม โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวศิริรัชต์ อุ่นแก้ว โรงเรียนสุรวิทยาคาร การจัดกิจกรรมนักเรียน (ด้านวิชาการ)
นางมยุรี ปัญญาเอก โรงเรียนสุรวิทยาคาร การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวสุดาพร เกษี โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 ในพระอุปถัมภ์ การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นายคฑาวุธ คะลา โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 ในพระอุปถัมภ์ การจัดกิจกรรมนักเรียน (ด้านวิชาการ)
นางศันสนีย์ วงเวียน โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวปิยะดา คุ้มสุวรรณ โรงเรียนสิรินธร การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นายธนิกกุล บุญอาจ โรงเรียนรัตนบุรี การจัดกิจกรรมนักเรียน (ด้านวิชาการ)
นางจันจิรา ผจญกล้า โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)