Best Practice การงานอาชีพ

ชื่อ โรงเรียน หัวข้อ
นายไผ่ พรมเพชร โรงเรียนสุรวิทยาคาร การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสุนทราพร รุ่งเรืองศรี โรงเรียนตานีวิทยา การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสุนิมา ศรีโกตะเพชร โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ การจัดกิจกรรมนักเรียน (ด้านวิชาการ)
นายจารุวัฒน์ ภูนะยา โรงเรียนสุรวิทยาคาร การจัดกิจกรรมนักเรียน (ด้านวิชาการ)
นางสาวรุ่งทิพย์ บัวศรี โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสุทัศนี ใจกล้า โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นายสังวาลย์ ทาปื้อ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางวรรณี พูนเสงี่ยมศิลป์ โรงเรียนพระแก้ววิทยา การจัดทำโครงงาน (ด้านวิชาการ)
นางรัชนีวรรณ บุญเลิศ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม การจัดทำโครงงาน (ด้านวิชาการ)
นางเสาวลักษณ์ บุญมาก โรงเรียนสนมวิทยาคาร การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นายสุรจักษ์ ประดับประดา โรงเรียนบัวเชดวิทยา การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นายพีระศักดิ์ ประนมศรี โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวจิรา​วรรณ​ นาครินทร์ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย การจัดทำโครงงาน (ด้านวิชาการ)