Best Practice สุขศึกษาและพลศึกษา

ชื่อ โรงเรียน หัวข้อ
นางน้ำนิ่ง ทรงกุล โรงเรียนพระแก้ววิทยา การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวสุวรรณา คำมณี โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ การจัดกิจกรรมนักเรียน (ด้านวิชาการ)
นางสาวธีรารัตน์ คงทน โรงเรียนบัวเชดวิทยา การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นายมรุพงศ์ ภิรมย์ตระกูล โรงเรียนรัตนบุรี การจัดกิจกรรมนักเรียน (ด้านวิชาการ)
นางสาวสุนิสา จันทร์สามารถ โรงเรียนกระเทียมวิทยา การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นายทศพร สีหะวงษ์ โรงเรียนสุรินทร์ภักดี การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นายสุธา มีสิทธิ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร การจัดกิจกรรมค่าย (ด้านวิชาการ)
นายนิคม ภูละมุล โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม การจัดกิจกรรมนักเรียน (ด้านวิชาการ)
นายณรงค์เดช ชุมสงคราม โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นายพนธกร ลำดวนหอม โรงเรียนห้วยจริงวิทยา การจัดกิจกรรมค่าย (ด้านวิชาการ)
นายสนัย ชัยยา โรงเรียนยางวิทยาคาร การวัดผลประเมินผล (ด้านวิชาการ)