OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นางแว่นแก้ว พิงคานนท์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอุดมสิน ชื่นใจ โรงเรียนยางวิทยาคาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมนภัทร สุธรรม. โรงเรียนสุรวิทยาคาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นางภัคจิรา วงศ์เจริญ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น