OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นายโกวิทย์ ชัยทัพ โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม คณิตศาสตร์ บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสงัด จันทร์พลี โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม คณิตศาสตร์ บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวัชรี กมล โรงเรียนรัตนบุรี คณิตศาสตร์ บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุภาวดี สุขชีพ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก คณิตศาสตร์ บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น