OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นางสาวพรรณชนก ภูมิพันธ์ โรงเรียนพระแก้ววิทยา ภาษาไทย วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวรัตยาภรณ์ ปริยะสิทธิ์ โรงเรียนกระเทียมวิทยา ภาษาไทย วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวเกล็ดแก้ว สายแก้ว โรงเรียนสุรวิทยาคาร ภาษาไทย วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น