OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นายวีระชาติ ผิวอ่อน โรงเรียนรัตนบุรี ภาษาต่างประเทศ วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น