OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นายมานพ เสร็จพร้ม โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม กิจกรรมนักเรียน บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกฤษสาคร รันทร โรงเรียนกระเทียมวิทยา กิจกรรมนักเรียน บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางปารณีย์ ชัยยิ่ง โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม กิจกรรมนักเรียน บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอภิศักดิ์ อุดหนุน โรงเรียนพนาสนวิทยา กิจกรรมนักเรียน บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย