OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นายชยานันต์ สงวนศรี โรงเรียนท่าสว่างวิทยา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น