OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นางจินตนา ชัยทอง โรงเรียนรัตนบุรี คณิตศาสตร์ บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย