OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นางสาววลีวรรณ วัดตรง โรงเรียนรัตนบุรี กิจกรรมแนะแนว วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย