OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นางสาวสุมาลี วงค์หอม โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางรมีนตา. เขียวอ่อน โรงเรียนสนมวิทยาคาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย