OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นางขวัญจิรา วงแหวน โรงเรียนสิรินธร ศิลปะ บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภูวนัย นนธิจันทร์ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ศิลปะ บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น