OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นางสาวกรรณิกา ลาภจิตร โรงเรียนสิรินธร กิจกรรมแนะแนว วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น