OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นางอัจฉราภรณ์ นาคเจือ โรงเรียนบัวเชดวิทยา ภาษาต่างประเทศ วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย