OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นางอุษณีษ์ ศรีสม โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ การงานอาชีพ วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น