OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นายยุทธภูมิ มีพรหมดี โรงเรียนประสาทวิทยาคาร กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุพรรณ ทองขาว โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย