OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นายสัมฤทธิ์ เสาทอง โรงเรียนสุรวิทยาคาร การงานอาชีพ บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย