OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นายชาญวิทย์ ฉัตรทอง โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา ศิลปะ วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางฉัลยาญาราภรณ์ ทวีแสง โรงเรียนรัตนบุรี ศิลปะ วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายตุรงค์ โสภณเกษมสาร โรงเรียนกาบเชิงวิทยา ศิลปะ วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย