OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นายตรีวัฒน์ ศรีนพวิทย์ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ภาษาต่างประเทศ บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางมวลมาศ แก้วขวัญข้า โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ภาษาต่างประเทศ บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชนาธิป กรองทอง โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ภาษาต่างประเทศ บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางพัชชา คารศรี โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ภาษาต่างประเทศ บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย