OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นายธรรศ์พงษ์ นานวล โรงเรียนสุรวิทยาคาร สังคมศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางอำพา ปรากฎชื่อ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สังคมศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสุภาพร ลอยทอง โรงเรียนสุรวิทยาคาร สังคมศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวีรเดช มะแพทย์ โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ สังคมศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวจันทร์เพ็ญ แสงดี โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สังคมศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวหทัยกานต์ ปลุกใจหาญ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา สังคมศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธีรพงศ์ ปุยะติ โรงเรียนตานีวิทยา สังคมศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย