OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นายโกศล วงษ์สุนทร โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ภาษาไทย บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางอรอนงค์ ศรีมงคล โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ภาษาไทย บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย