OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นางสาวทิพย์วรรณ สินโสด โรงเรียนวังข่าพัฒนา ศิลปะ บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย