OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นายสาธิต จันทร์แดง โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางธัญญพัทธ์ ผูกรักษ์ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปรีชา ทองมา โรงเรียนดอนแรดวิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิธิวัติ รักษาภักดี โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย