OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นายปราบ เนื้อแก้ว โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม การงานอาชีพ บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเลี้ยม โทขันธ์ โรงเรียนรัตนบุรี การงานอาชีพ บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววรัญญา นิยมพันธ์ โรงเรียนรัตนบุรี การงานอาชีพ บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น