OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นางสาวดวงใจ บุตรดี โรงเรียนตานีวิทยา กิจกรรมนักเรียน วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวศิวพร หวังทางมี โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา กิจกรรมนักเรียน วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย