OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นางวิริญญา ดุมกลาง โรงเรียนสุรวิทยาคาร สังคมศึกษา บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสุกัญญา ทองกลาง โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม สังคมศึกษา บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย