สรุป โรงเรียนพระแก้ววิทยา

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 1 0 0 2
คณิตศาสตร์ 0 1 0 3
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 1 0 3
สังคมศึกษา 0 1 0 2
ศิลปะ 0 1 0 2
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 0 0
ภาษาต่างประเทศ 0 0 0 0
การงานอาชีพ 0 1 0 0
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 0 0 1
รวม 2 6 13