โรงเรียนพระแก้ววิทยา

OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นางสาวพรรณชนก ภูมิพันธ์ ครู ภาษาไทย วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนายศุภกร บุญเผย ครูชำนาญการพิเศษ กิจกรรมนักเรียน นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย