โรงเรียนพระแก้ววิทยา

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นางมณีน้อย พงษ์เกตุศิริพัฒนา พนักงานราชการ สังคมศึกษา
นางวรานิษฐา รัตนพันธ์ ครูชำนาญการ ภาษาไทย
นายศุภกร บุญเผย ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นายอภิชาติ จินพละ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางศิรภัสสร กำจัดภัย ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางวนรัตน์ รุ่งพิสิฐไชย ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสาวมิ่งขวัญ มารศรี พนักงานราชการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางนิติยาภรณ์ ไกรเสือ ครู คณิตศาสตร์
นายศุภณัฐ มรรคสันต์ ครู คณิตศาสตร์
นางสาวพรรณชนก ภูมิพันธ์ ครู ภาษาไทย
นายวรพัทธ์ รุ่งพิสิฐไชย ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปะ
นายสมศักดิ์ โสมทอง ครูชำนาญการ ศิลปะ
นายศุภกร บุญเผย ครูชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน