โรงเรียนพระแก้ววิทยา

Best Practice (วิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ หัวข้อ
นางน้ำนิ่ง ทรงกุล ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางวนรัตน์ รุ่งพิสิฐไชย ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา การจัดกิจกรรมค่าย (ด้านวิชาการ)
นายวรพัทธ์ รุ่งพิสิฐไชย ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปะ การจัดกิจกรรมค่าย (ด้านวิชาการ)
นางวรรณี พูนเสงี่ยมศิลป์ พนักงานราชการ การงานอาชีพ การจัดทำโครงงาน (ด้านวิชาการ)
นายศุภกร บุญเผย ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์ นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางศิรภัสสร กำจัดภัย ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิจัยในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)