สรุป โรงเรียนกาบเชิงวิทยา

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 1 0 4
คณิตศาสตร์ 0 3 0 6
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 3 0 11
สังคมศึกษา 1 1 0 4
ศิลปะ 1 0 0 1
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 0 3
ภาษาต่างประเทศ 0 1 1 4
การงานอาชีพ 0 1 1 4
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0 3
รวม 2 11 2 40