โรงเรียนกาบเชิงวิทยา

OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นางสาวหทัยกานต์ ปลุกใจหาญ ครูชำนาญการ สังคมศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายตุรงค์ โสภณเกษมสาร ครู ศิลปะ วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย