โรงเรียนกาบเชิงวิทยา

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นางสุวรรณี พิมลี ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางบุญเรือง โมคศิริ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางวิบูลย์รัตน์ คงเสมอ ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นางสาวขวัญเรือน ชมภูพื้น ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวขนิษฐา คิดงาม ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวหทัยกานต์ ปลุกใจหาญ ครูชำนาญการ สังคมศึกษา
นางสมศรี ห่อทรัพย์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางบุญล้วน ชินวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายเอนก พลคะชา ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางนิภาพร ศรีสุข ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางกรพรรณ คิดดีจริง พนักงานราชการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสุนันทา ปรางนอก ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายสุวัสดิ์ แสงสุข ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายสำราญ เมินดี ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายพัทธณะไชย ห่วงแก้ว ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวยุพา จันทร์แก้ว ครู สังคมศึกษา
นางนงลักษณ์ พลคะชา ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางกาญจนา ทองวิจิตร ครูอัตราจ้าง ภาษาไทย
นางศิรินภา ช่างการ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวอัจฉรา คำพูล ครู กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวมีนา จันทเขต ครูชำนาญการ สังคมศึกษา
นางสาวศุภานิช หงษ์ทอง ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นายเทพอนันต์ สุวรรณทอง ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวศิริรัตน์​ ธรรม​วิเศษ​ ครู ภาษาไทย
นายสุชีพ​ สันทาลุนัย ครูชำนาญการ สุขศึกษาและพลศึกษา
นายวสันต์ จันทร์โทวงศ์ ครูชำนาญการ สุขศึกษาและพลศึกษา
นายดิสทัต ทองดา ครูชำนาญการ สังคมศึกษา
นางสาวสุวิชญา คงสุข ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาวบุษกร กระแสเทพ ครูอัตราจ้าง ภาษาไทย
ว่าที่ร้อยตรีสนอง พรหนองแสน ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นางสาวคำมี ใจกล้า ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางไพลิน จุไร ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสุวรรณี พิมลี ครูชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นายตุรงค์ โสภณเกษมสาร ครู ศิลปะ
นางสาวอธิตญา ทวีจิตต์ ครูชำนาญการ ภาษาไทย
นายนิตยา ต้องถือดี ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาวหทัยชนก แน่นหนา ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ
นางสาวอลิษา สีสันงาม ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นายเหลียน ผุยโพนทัน ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นายธัชชัย ยั่งยืน ครูชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน